Начало > Новини > ЕК с нова стратегия за устойчивост на финансовата система
ЕК с нова стратегия за устойчивост на финансовата система
София, 12 юли 2021 – Комисията представя нова стратегия, за да придаде повече устойчивост на финансовата система на ЕС, и предлага нов стандарт за европейските екосъобразни облигации
12.07.2021
Европейската комисия прие редица мерки, с които повишава равнището на амбициите си по отношение на финансирането за устойчиво развитие. Първо, в новата стратегия за финансирането за устойчиво развитие се предвиждат редица инициативи за справяне с изменението на климата и другите екологични предизвикателства и същевременно за увеличаване на инвестициите – и приобщаването на малките и средните предприятия (МСП) – в прехода на ЕС към устойчива икономика. С предложението за стандарт за европейските екосъобразни облигации, което също бе прието, ще се въведе висококачествен незадължителен стандарт за облигациите, с които се финансират инвестициите за устойчиво развитие (наричани за краткост „устойчиви инвестиции“). Освен това Комисията прие и делегиран акт за информацията, която финансовите и нефинансовите дружества трябва да оповестяват във връзка с устойчивостта на дейностите си по силата на член 8 от Регламента за таксономията на ЕС. Тези инициативи подчертават водещата роля на ЕС в света по отношение на установяването на международни стандарти за финансирането за устойчиво развитие. Комисията възнамерява да работи в тясно сътрудничество с всички международни партньори, в т.ч. с Международната платформа за финансирането за устойчиво развитие, така че в тази област да се изгради стабилна международна система.

Нова стратегия за финансирането за устойчиво развитие През последните години ЕС значително повиши амбициите си за справяне с изменението на климата. Комисията вече предприе невиждани досега действия за полагане на основите на финансирането за устойчиво развитие. Устойчивостта е главният елемент на възстановяването на ЕС от пандемията от COVID-19, а финансовият сектор ще играе ключова роля за постигането на целите на Европейския зелен пакт. Представената стратегия включва шест набора от действия:
 1. Разширяване на съществуващия инструментариум в областта на финансирането за устойчиво развитие, за да се улесни достъпът до финансиране за осъществяване на прехода.
 2. Засилване на приобщаването на МСП и потребителите чрез снабдяването им с подходящите средства и поощрения за ползване на финансиране за прехода.
 3. Повишаване на издръжливостта на икономическата и финансовата система спрямо рисковете за устойчивостта.
 4. Увеличаване на приноса на финансовия сектор към устойчивостта.
 5. Обезпечаване на почтеността на финансовата система в ЕС и следене за организирания ѝ преход към устойчивост.
 6. Разработване на международни инициативи и стандарти в областта на финансирането за устойчиво развитие и подкрепа за държавите – партньори на ЕС.
Комисията ще представи до края на 2023 г. доклад за изпълнението на стратегията и дейно ще подкрепя държавите членки в усилията им в тази област.

Стандарт за европейските екосъобразни облигации (СЕЕО) Комисията представи и предложение за регламент за незадължителен стандарт за европейските екосъобразни облигации (СЕЕО). По силата на предложения регламент ще се създаде висококачествен незадължителен стандарт за всички емитенти (частни лица и държавни образувания), който да спомага за финансирането на устойчивите инвестиции. Екосъобразните облигации вече се използват за набиране на финансиране в сектори като производството и разпределението на енергия, ресурсноефективните сгради и инфраструктурата за нисковъглероден транспорт. Има и голямо търсене на тези облигации от страна на инвеститорите. Все пак има възможност за разрастване и повишаване на екологичните амбиции на пазара на екосъобразни облигации. СЕЕО ще представлява „златен еталон“ за начина, по който дружествата и публичните власти могат да използват такива облигации за набиране на средства на капиталовите пазари, с които да финансират амбициозни инвестиции, при спазване на строги изисквания за устойчивостта и при осигуряване на защита на инвеститорите от заблуждаващите твърдения за екосъобразност. По-специално:
 • Емитентите на екосъобразни облигации ще разполагат с надеждно средство, с чиято помощ да покажат, че финансират екосъобразни проекти, съобразени с таксономията на ЕС.
 • Инвеститорите, които купуват тези облигации, ще могат по-лесно да се уверяват, че инвестициите им са устойчиви, като по този начин се понижава рискът от заблуждаващи твърдения за екосъобразност.
Новият СЕЕО ще може да се ползва от всеки емитент на екосъобразни облигации, в т.ч. от емитентите извън ЕС. В предложения нормативен акт се предвиждат четири главни изисквания:
 1. Средствата, набирани чрез облигациите, следва да се разпределят изцяло за разходи по проекти, съобразени с таксономията на ЕС.
 2. Трябва да има пълна прозрачност по отношение на разпределянето на постъпленията от облигациите чрез подробни изисквания за отчитане.
 3. Всички екосъобразни облигации на ЕС трябва да бъдат проверявани от външни проверители, за да се осигури спазването на регламента и съобразността на финансираните проекти с таксономията. За емитентите – държавни образувания, се предвижда специална ограничена възможност за гъвкавост.
 4. Външните проверители, предоставящи услуги на емитентите на екосъобразни облигации на ЕС, трябва да се регистрират и да бъдат обект на надзор от Европейския орган за ценни книжа и пазари. Така ще се обезпечат качеството и надеждността на извършваните от тях услуги и проверки, така щото да се защитят инвеститорите и да се осигури почтеност на пазара. За емитентите – държавни образувания, се предвижда специална ограничена възможност за гъвкавост.
Основната цел е да се създаде нов „златен еталон“ за екосъобразните облигации, спрямо който да може се сравняват другите пазарни стандарти и към който евентуално да се търси съобразяването им. Този стандарт е предназначен за преодоляване на опасенията във връзка със заблуждаващите твърдения за екосъобразност и за опазване на почтеността на пазара, за да се осигури финансиране на законните екологични проекти. След като Комисията прие предложението, то ще бъде предадено на Европейския парламент и Съвета в рамките на съзаконодателната процедура.

Финансирането за устойчиво развитие и таксономията на ЕС Европейската комисия прие и делегирания акт за допълнение на член 8 от Регламента за таксономията, с който от финансовите и нефинансовите дружества се изисква да представят на инвеститорите информация за екологичната резултатност на своите активи и икономически дейности. Пазарите и инвеститорите имат нужда от ясна и сравнима информация за устойчивостта, за да избягват заблуждаващите твърдения за екосъобразност. В приетия делегиран акт се определят съдържанието, методиката и представянето на информацията, която големите финансови и нефинансови дружества трябва да оповестяват по отношение на дела на стопанските, инвестиционните или заемните си дейности, които са съобразени с таксономията на ЕС. Нефинансовите дружества ще трябва да оповестяват дела на оборота си, капиталовите си разходи и оперативните си разходи, свързани с екологично устойчиви икономически дейности в съответствие с Регламента за таксономията и Делегирания акт за климата съгласно таксономията на ЕС, официално приет на 4 юни 2021 г., както и с всички бъдещи делегирани актове, отнасящи се до другите екологични цели. Финансовите институции, главно големите банки, управителите на активи, инвестиционните посредници и застрахователните и презастрахователните дружества ще трябва да оповестяват дела на екологично устойчивите си дейности от общата стойност на активите, които те финансират или в които инвестират. Делегираният акт ще бъде предаден на Европейския парламент и Съвета за контрол за срок от 4 месеца, който може да бъде удължен еднократно с 2 месеца.

Контекст

В Европейския зелен пакт ясно е посочено, че във всички стопански сектори са нужни значителни инвестиции за прехода към неутрална по отношение на климата икономика и за постигане на целите на Съюза за екологичната устойчивост. Голяма част от тези финансови потоци ще трябва да дойдат от частния сектор. Запълването на този недостиг на инвестиции означава пренасочване на частните капиталови потоци към по-устойчиви от екологична гледна точка инвестиции и за целта е необходимо цялостно преосмисляне на европейската финансова уредба. В частност, в Европейския зелен пакт се подчертава, че инвеститорите и дружествата следва да могат по-лесно да установяват кои инвестиции са екологично устойчиви и да се уверяват в надеждността им. С представените предложения ЕС предприема още една важна стъпка към постигането на целите на Зеления пакт, осигурявайки цялостен подход към финансирането на прехода към екосъобразност.
още новини
Публичните дружества активно работят за своя устойчив преход и се готвят за придобиването на ESG рейтинг
14.05.2024
София, 14 май 2024 – Центърът за устойчиви финанси и енергетика проведе втората за тази година стратегическа среща Green Talks, насочена към публичните дружества и ESG възможностите и предизвикателствата, които те срещат по пътя към устойчивото развитие.
прочети повече
Green Centre стартира инициативата Green Talks в подкрепа на големия бизнес в България
09.02.2024
София, 09 февруари 2024 – Зеленият център за устойчиви финанси и енергетика стартира нова инициатива в подкрепа на големия бизнес в България чрез серията стратегическите срещи Green Talks. Чрез новия формат, Зеленият център цели да даде платформа за обмен на добри практики и канал за търсене на решения на общи предизвикателства, пречупени през опита на водещи компании-пионери в сферата на устойчивото бизнес развитие.
прочети повече
Доклад за пазарните практики относно Таксономията на ЕС
01.02.2024
София, 01 февруари 2024 – Докладът, изготвен от Европейската платформа за устойчиви финанси, включва конкретни примери как 7 различни групи компании (също така кредитни институции, инвеститори, застрахователи, одитори и консултанти, малки и средни предприятия и публичния сектор) използват Таксономията на ЕС и другите инструменти за устойчиви финанси за изготвяне на планове за преход, структуриране на финансови транзакции и отчитане на усилията за устойчивост.
прочети повече