За Нас
Начало > За Нас
Инициатива
Green Finance & Energy Centre
Българска Фондова Борса АД (БФБ), от една страна като точка, в която се срещат интересите на компании, инвеститори, портфейлни мениджъри и от друга като приложно поле на политики, както на национални, така и на ниво ЕС, съвместно с Българска независима енергийна борса (БНЕБ) са инициатори за изграждането на Green Finance & Energy Centre – Think tank за устойчиви финанси и енергетика (Green Cеntre), който да концентрира усилията на бизнеса, държавата и останалите заинтересовани страни в посока трансформация на икономиката и за устойчиво развитие на страната ни.

Green Centre се реализира в партньорство с Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете, както и с участието на представители на заинтересованите страни по темите: бизнеса, НПО и браншовите организации, академичната общност и световните консултантски компании.

През месец октомври 2020 г. БФБ се присъедини към глобалната платформа на ООН по екологични, социални и свързани с корпоративно управление теми в областта на фондовите борси - Инициативата на ООН за устойчиви фондови борси, което отваря допълнителен канал за актуална информация и трансфер на добри практики в областта към заинтересованите страни у нас.

Green Centre е обособен като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел.
Мисия
Създаване на водещи практики
Green Centre се утвърждава като think tank по темите за устойчиви финанси и енергетика, който да води обществения дебат по тези теми в страната и да дискутира въпроси, които да водят до конкретни решения.

Основната мисия е създаванe и пренос на водещи добри практики в двете области към заинтересованите страни.

Green Centre си поставя задачата да партнира на правителството в разработването и доизграждането на законодателната рамка и провеждането на конкретни политики за промяна на средата.

Като think tank, основна насока в дейността на Центъра е да анализира средата, свързана с разбирането и имплементирането в корпоративните практики на устойчивостта в трите направления – екологична, социална и свързана с корпоративното управление.
Цели
Разработване на политики
Да участва в разработването на политики в областта на устойчивите финанси и енергетиката
Популяризиране на ESG
Да позиционира темите за устойчивите финанси и енергетика на най-високо ниво сред взимащите решения в бизнеса и в държавата
Включване в глобални мрежи
Да бъде част от европейски и глобални мрежи по темите за устойчиви финанси и енергетика и да представя България в тях
Разработване на индекс
Да генерира идеи за разработване на методология за индекс, финансови инструменти, базирани на факторите на устойчивост
Think Tank център
Да се установи като Think Tank по темите за устойчиво развитие и енергетика и да стане банка за съдържание
Обединяващ фактор
Да бъде обединяващ фактор и да води обществения дебат по темите за устойчиви финанси и енергетика в България